Nội dung mới trong Mùa giải 6

TĂNG CẤP VÀ KIẾM MỌI PHẦN THƯỞNG TRONG SURVIVOR PASS: SHAKEDOWN

Survivor Pass: Shakedown